Deutsch | Dialekt


WO APPEZÖLL DRUFSTOHT, ISCH AU APPEZÖLL DINNE.

Im gmüetliche Kafi tröffid sich Jung ond Alt, Öserigi ond Oswettegi fö en Kafi ode zom nebis chlises esse. A ösem knuschprige Brod, saftege Berewegge, limehungsüesse Bibe gföllt mit Mandle ond au a de egschtere schö vepackde Gschenkli hend d'Lüt all pot e Freud. A heisse Täg bütid me öseri liechte Yoghurt-Glace a.
Öseri Hamburger, Schnitzelbrot ond öses Brod, direkt us em Ofe, sönd mit de husgmachte Uufstrech belät. Aso au fö de chlinn Hunge ischt gsoged.

Da alls wet i de husägene Landbeckerei mit vill Liebi gmacht.